متین جلالی هنرجوی با استعداد سنتور (آموزشگاه آكورد)