دوئت سنتور و دف در كنسرت هنرجویی آموزشگاه موسیقی آكورد