ستار خطابی مدرس تنبك،دف،داربوكا (به اشتباه تمپو مینامند)


قطعه دخترك ژولیده اثر استاد علینقی وزیری اجرای گروه موسیقی پالیز